Tag Archives: กล่องบรรจุภัณฑ์

แสดงระบบของการอำนวยการ

1.งานที่บริหารทั่วไป – การจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ การรายงานผลรวม ประสานควบคุมการจัดทำหนังสือ รับเข้า – ของโครงการ การดูแลยานยนต์ และพาหนะต่างๆ และเป็นศูนย์การประสานงาน

2.ระบบงานจัดซื้อ – การเสนอขอจัดซื้อ การจัดทำใบสั่งซื้อ พิจารณาข้อเสนอของผู้ขายการตรวจรับสิค้า การจัดทำบัญชีสินค้า และการจ่ายเงินซื้อสินค้า การส่งสินค้าเข้าตามแผนกต่าง ๆ รวมทั้งการส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ

3.ระบบบัญชีและการเงิน – การลงบัญชีซื้อ – ขาย เงินสดรับ – จ่าย  การทำบัญชีเจ้าหนีและลูกหนี้  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การทำยอดสรุปค่าใช้จ่ายทั้งรับ – จ่ายประจำเดือน การดูแลต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน โสหุ้ยการผลิต  สต๊อคสินค้าสำเร็จรูป และการบันทึกต้นทุนสินค้าคงคลัง ตลอดจนวิเคราะทางการส่งเงินเสนอผู้บริหาร

4.ระบบการผลิต – การเบิกจ่ายวัตถุดิบ และวัสดุประกอบการผลิต กรควบคุมวัสดุการซ่อมบำรุง – เครื่องจักรอุปกรณ์ การบันทึกยอดการผลิต ปัญหาการผลิต การรายงานผลและบันทึกควบคุมคุณภาพ พร้อมสรุปงานประจำเดือน

5.ระบบการตลาด – การรับใบสั่งซื้อ การจ่ายใบสั่งซื้อสู่แผนกผลิต และวัตถุดิบ การจัดส่งสินค้า จัดทำแผนการขาย การทำบัญชีขาย การรับคืนและการให้ส่วนลด บัญชี การจัดแผนเยี่ยมลูกค้า บัญชีรายชื่อลูกค้า และการประเมินผลลูกค้า

            6.บุคลากร – การรับสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทน ระบบสวัสดิการ การประเมินผลงานประจำปี การแก้ไขปรับปรุงต่อจากนั้น

พิจารณาวิเคราะห์ความต้องการของท่านไห้ชัดเจน

ว่าท่านต้องการธุรกิจแบบไซ้แรงงานผลิตมาก หรือไม่ท่าการผลิตเองหรือเป็นการนำวัตถุดิบ ความคิด รูปแบบที่ตนเห็นว่ามีผู้ชำนาญนำไปผลิตภายนอก หรือเริ่มแรกยังไม่มีประสบการณ์ที่จะตั้ง โรงงานผลิต จึงอยากเริ่มเปิดร้านจำหน่ายก่อน เพื่อเป็นการเรียนรู!ปก่อน ในอนาคตค่อยตั้งโรงงาน เป็นต้น ดังนั้นการที่จะตัดสินใจทำธุรกิจประเภทไหน ต้องให้ซัดเจนไม่ใช่ทำเป็นงานแบบคลุมเครีอ ย่อมทำให้ไม่มีทิศทางในการดำเนินงาน เกิดปัญหาอุปสรรคอย่างแน่นอน ฉะนั้นก่อนลงมีอปฏิบัติต้อง มีคำถามและดำตอบ ให้มากจนกระทั่งไต้ความซัดเจนจึงค่อยลงมือ